Vedtægter

§ 1 Klubbens navn og formål

Klubbens navn er Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub. Klubbens formål er, at varetage dommernes interesser og skabe arrangementer af faglig såvel som social karakter.

Klubben er stiftet med baggrund i rødderne fra Fredericia Håndbolddommerklub af 1. april 1971 og Vejle Håndbolddommerklub af 19. april 1972. Vi henregner fremadrettet klubbens alder fra 1. april 1971.

§ 2 Optagelse, udmeldelse og eksklusion 

Alle håndbolddommere som har gennemgået et regelkursus i DHF regi kan optages som medlemmer. Optagelse skal godkendes af klubbens bestyrelse. Det er medlemmernes pligt at støtte dommerklubben og optræde kollegialt.

Udmeldelse af dommerklubben skal ske skriftligt til kassereren. Kontingent for det år udmeldelsen sker, skal betales.

Overtrædelse af klubbens love eller hvis anden adfærd giver anledning til det kan medføre eksklusion.

Dommerklubbens medlemmer må ikke selv aftale kampe – dog undtaget træningskampe for egen klub (dog maksimalt én klub). Overtrædelse kan medføre eksklusion.

§ 3 Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni og indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftligt til det enkelte medlem med angivelse af dagsorden.

Dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. På generalforsamlingen kåres årets dommer, som er valgt af dommerklubbens bestyrelse.

§ 4 Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 vælges i lige år, mens 3 vælges i ulige år. Bilagskontrollanter og suppleanter vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, og indkaldelse er sendt til hvert bestyrelsesmedlem med angivelse af dagsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5 Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingent opkræves hvert år af kassereren i klubben, i løbet af april måned. Kontingent mv. skal være indbetalt til klubbens konto eller via. mobilepay senest 1. juni.

Er kontingent ikke betalt senest 1. juni – rykkes med gebyr. Er betalingen ikke sket senest 1 måned efter rykkeren slettes vedkommende og kan kun blive medlem igen ved at indbetale restancen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt motiverer årsag til indkaldelse.

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan kun ske ved beslutning på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

§ 9 Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun ske, når halvdelen af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for. Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af klubbens aktiver.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udaftil ved underskrift af formanden og kasserer i forening. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

Således ændret/vedtaget på generalforsamling 10. maj 2023

Dirigent                                      : Svend Nicolaisen

Formand                                     : Josefine Jensen

Næstformand                            : Susanne Hansen

Kasserer                                     : Lars Kjerside Hansen

Sekretær                                     : Susanne Hansen

Bestyrelsesmedlem                   : Bjarne Christensen

Bestyrelsesmedlem                    : Allan Thomsen

Bestyrelsesmedlem                    : Kurt Jørgensen

Bestyrelsesmedlem                     : Ermonda Simnica